Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Bank Spółdzielczy w Nasielsku informuje, iż od 1 stycznia 2015r. przyjął do stosowania „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” uchwalone 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wprowadzenie tych zasad nastąpiło przez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nasielsku”. W dokumencie tym zebrane zostały zasady, którymi na co dzień kieruje się Bank Spółdzielczy w Nasielsku w wykonywaniu swojej działalności w  relacjach z Klientami oraz swoim otoczeniem.