Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych. a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą., uzyskujących przychody ze swojej działalności i służy on do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością.

Dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku

 Do otwarcia rachunku oprócz zawiadomienia o nadaniu numeru REGON i decyzji w sprawie nadania numeru
NIP, w zależności od statusu prawnego prowadzonej działalności potrzebne są następujące dokumenty:

osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 umowę o zawarciu spółki – w przypadku spółki cywilnej

 stowarzyszenie i fundacje:

wyciąg z właściwego KRS,

statut,

 spółdzielnie:

wyciąg z właściwego KRS,

statut,

 spółki prawa handlowego:

wyciąg z właściwego KRS,

umowa spółki lub statut,

 kościelne osoby prawne:

dokumenty potwierdzające utworzenie kościelnej osoby prawnej,

pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych,

potwierdzony odpis wypisu z rejestru prowadzonego przez MSWiA,

jednostki samorządu terytorialnego:

statut,

pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

Dokumenty wymagane przy otwieraniu rachunków dla innych podmiotów instytucjonalnych, nie wymienionych powyżej określone są w odpowiednich regulaminach dostępnych w siedzibie banku i oddziałach.