Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

IKE

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma oszczędzania dodatkowych pieniędzy na emeryturę.

Posiadaczem IKE może być każda pełnoletnia osoba, bez względu na formę osiąganych dochodów, a także osoba, która ukończyła 16 lat i w ciągu danego roku kalendarzowego osiągała dochody ze stosunku pracy.
Umowa o prowadzenie rachunku zawierana jest na czas nieokreślony.

Wpłaty na IKE mogą być wnoszone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w dowolnym czasie. Częstotliwość
i wysokości dokonywanych wpłat zależy tylko od Ciebie. Łączna kwota dokonywanych w danym roku wpłat nie może jednak przekroczyć rocznego limitu wpłat określonego w ustawie o IKE.

Posiadacz rachunku IKE może dokonać wypłaty środków zarówno w formie jednorazowej lub wypłaty w ratach,
po spełnieniu warunków określonych w ustawie o IKE.

IKE to szczególnie korzystna forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę, gdyż odsetki od zgromadzonych środków nie są opodatkowane tzw. podatkiem Belki.

Korzyści

  • Brak wpłaty minimalnej – możliwość deponowania nawet niewielkich kwot
  • Odsetki od zgromadzonych środków zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
  • Dziedziczenie zgromadzonego kapitału 
  • Dowolność sposobu wypłaty środków – jednorazowo bądź w ratach
  • Możliwość wcześniejszego wycofania środków