Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy udzielany jest na własne potrzeby konsumpcyjne klienta.
Kredyt może być udzielony osobie fizycznej posiadającej zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów. 

Warunki kredytowania:

  • minimalna wysokość kredytu 500,00 zł
  • maksymalna wysokość kredytu 255 550,00 zł;
   kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15 - krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy ( z uwzględnieniem sum aktualnych kapitałów kredytów gotówkowych posiadanych przez klienta w Banku)
  • kredyt udzielany jest na okres do 60 miesięcy,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
 • dogodne formy zabezpieczenia

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny klienta.

Warunki kredytowania:

  • minimalna wysokość kredytu 500,00 zł
  • maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255 550,00 zł, jednak nie więcej niż 6- krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku, w którym udostępniany jest limit kredytowy;
  • umowa kredytu może być zawarta na okres do 60 miesięcy (5 lat),
 • dogodne formy zabezpieczenia

 

Kredyt odnawialny w ROR jest bardzo wygodną formą kredytową:

 

 • przyznany limit kredytu podwyższa wysokość dostępnych wolnych środków na rachunku,
 • jest to jeden z najtańszych sposobów kredytowania, każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza bieżące zadłużenie.

Kredyt odnawialny w ROR może otrzymać osoba, która:

 • regularnie przekazuje na ROR dochody z tytułu zatrudnienia lub dochody z tytułu emerytury albo renty, bądź inne dochody,
 • posiada rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy od co najmniej 3 miesięcy w Banku (do okresu uprawniającego posiadacza ROR do ubiegania się o kredyt może być zaliczony także okres posiadania rachunku w innym banku),
 • posiada zdolność kredytową.

Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Bank udziela następujących kredytów hipotecznych:

 • kredyty mieszkaniowe;
 • kredyty konsolidacyjne;
 • pożyczki hipoteczne.

Kredyty i pożyczki hipoteczne to produkty bankowe, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka.

Warunki kredytowania:

 • minimalna kwota:
  a) kredytu mieszkaniowego i konsolidacyjnego: 20.000,00 zł;
  b) pożyczki hipotecznej: powyżej 30.000,00 zł.
 • maksymalna kwota:
  1. kredytu mieszkaniowego wynosi 70-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN;
  2. kredytu konsolidacyjnego wynosi 70-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 1.000.000,00 PLN;
  3. pożyczki hipotecznej wynosi 30-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN.

Wielokrotność dochodu, o którym mowa powyżej dotyczy zaangażowania z tytułu danego
rodzaju/ typu produktu.

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego uzależniona jest od:

 1. zdolności kredytowej wnioskodawcy;
 2. zaangażowania wkładu własnego w kredytowane przedsięwzięcie (kredyty mieszkaniowe);
 3. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego;
 4. akceptowalnego przez Bank wskaźnika LtV.
 • okres kredytowania:
  1. minimalny okres kredytowania : 36 miesięcy (3 lata)
  2. maksymalny okres kredytowania: do 300 miesięcy (25 lat).

 

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

1) budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

2) przebudowę pomieszczeń  lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

3) nabycie nieruchomości mieszkalnej,

4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny,

5) zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

6) wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

7) całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na cele, 
o których mowa w pkt 1-6,

8) refinansowanie nakładów poniesionych na cele określone w pkt 1-6,

9) nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej, pod warunkiem ustanowienia hipoteki na całej nieruchomości,

10) inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

11) cel dowolny – łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych w pkt 1-10.

Kredyt mieszkaniowy może być udzielony na jeden lub kilka celów, pod warunkiem, że dotyczą one tej samej nieruchomości mieszkalnej.

 

Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na:

1) spłatę zadłużenia kredytobiorcy w banku lub w innych bankach z tytułu kredytów na cele mieszkaniowe, limitów kredytowych, kart kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, kredytów gotówkowych, samochodowych i innych kredytów konsumpcyjnych, z zastrzeżeniem, że ponad 50% kwoty kredytu musi zostać przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych,

2) na dowolny cel konsumpcyjny – do 20 % kwoty kredytu.

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na cel nieokreślony.

 

 • umowa pożyczki nie może być zawarta w związku z prowadzoną przez klienta indywidualnego działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą;