Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na sfinansowanie:

 • bieżącej działalności rolniczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
 • zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz płatności.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, prowadzące działalność rolniczą.

 Kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy (3 lata)

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą.  

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który posiada w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. 6 miesięcy; w uzasadnionych przypadkach okres może być skrócony decyzją Zarządu Banku (w przypadku, gdy Kredytobiorca przeniósł rachunek bieżący z innego banku, Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku w poprzednim banku, po przedstawieniu opinii z tamtejszego banku, bądź innych dokumentów będących w posiadaniu klienta),
 • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2-krotności średniomiesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy (3 lata),
 • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny - każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty.

Kredyt inwestycyjny – Inwest - Agro

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie:

 • nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych;
 • refinansowanie w/w nakładów;
 • spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą.  

  

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt może być udzielony na maksymalny okres 15 lat;
 • kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji
  (w uzasadnionych przypadkach bank może ograniczyć lub całkowicie odstąpić od wkładu własnego kredytobiorcy);
 • celowość wykorzystania kredytu należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami
  (faktury, umowy, itp.);
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy (2 lata).

Kredyt rewolwingowy

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, szczególnie charakteryzującej się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą.  

   

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy ( kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, na wniosek kredytobiorcy, pod warunkiem dostarczenia dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej i potrzeb kredytowych);
 • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny – każda spłata kredytu w całości    lub części umożliwia kredytobiorcy ponowne jego wykorzystanie do wysokości przyznanego limitu w okresie obowiązywania umowy

Kredyt ,, CELOWA hipoTEKA”  

udzielany jest na dowolny cel inwestycyjny związany
z prowadzoną działalnością rolniczą .  

     
Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą.  

 Ogólne warunki kredytowania:

 • minimalna wysokość kredytu 10 000,00 zł;
 • maksymalna wysokość kredytu 500 000,00 zł;                                             
 • kredyt udzielany jest na okres do 120 miesięcy (10 lat);
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat;
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

AGRO Kredyt obrotowy

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz;
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień;
 • zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport;
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych;
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji;
 • zakup paliwa i opału na cele rolnicze.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą.  

Ogólne warunki kredytowania:

 • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć równowartości 2 500,00 zł na 1 ha użytków rolnych;
 • maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy;

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna prowadzący działalność rolniczą

Preferencyjne linie kredytowe

z dopłatami ARiMR do oprocentowania:

 • RR – na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
 • Z – na zakup użytków rolnych
 • K01 – na wznowienie produkcji – linia inwestycyjna (tzw. klęskowy)
 • K02 – na wznowienie produkcji – linia obrotowa (tzw. klęskowy)

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html