Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Rok założenia1904

Początki działalności naszego banku przypadły na okres zaborów. Brak dokumentów z tego okresu oraz okresu międzywojennego nie pozwala na dokładne przedstawienie jego historii powstania. Działalność Banku w tym okresie odtworzono na podstawie ustnych relacji działaczy oraz szczątkowych akt znajdujących się w posiadaniu muzeum polskiej spółdzielczości.
Wiek XIX i początki XX to okres długoletniej niewoli jaką przeżył naród polski. Nasielsk w tym okresie znajdował się w Królestwie Polskim i był pod zaborem rosyjskim. Statuty powstających spółdzielni musiały być zatwierdzane przez najwyższe władze carskie w Petersburgu. W takich warunkach społeczno-gospodarczych we wrześniu 1904 roku powstaje „Kasa Pożyczkowo – Oszczędnościowa”. Założycielami Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej byli: Grzebski Feliks, Lentecki Witaliusz, Zakrzewski, Borkowski, Kaczyński, Brzeziński i wielu innych z Nasielska i okolic. Kasa nie posiadała własnego lokalu, nie było wykwalifikowanych pracowników, założyciele nie mieli wypracowanych form, na których opieraliby swoją działalność. Podstawowy kapitał własny Kasy składał się z udziałów i wkładów oszczędnościowych członków.

W okresie międzywojennym Bank działał pod nazwą „Kasa Stefczyka”. Kierownikiem kasy był Lantecki Witaliusz. Działaczami społecznymi w tym okresie byli: Pątkiewicz Michał, Goszczyński Andrzej, Laskowski Kazimierz, Włoczewski Andrzej, Roman Józef i wielu innych. Mimo obiektywnych trudności Kasa prowadziła swoją działalność oszczędnościową i kredytową.
W 1937 roku Kasa zakupiła posesję z budynkiem. W budynku tym obecnie mieści się siedziba Banku Spółdzielczego.
W okresie drugiej wojny światowej przed wkroczeniem Niemców w 1939r. dokumenty kasowe zostały zakopane z dokumentami magistratu. Niemcy odkopali te dokumenty i w oparciu o nie ściągali udzielone przez Kasę kredyty.
Po okresie okupacji działalność Banku została wznowiona 2 czerwca 1946 roku. Funkcję kierownika jednostki objął wówczas Mokos Józef pełniący tę funkcję przed agresją niemiecką. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po drugiej wojnie światowej, spowodowały głębokie przeobrażenia w działalności Banku.
Zmiany zachodzące w spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej w PRL pozwalają podzielić jej działalność na cztery okresy:
- lata 1946-1949 w których Bank kontynuował formy i metody działania
z okresu międzywojennego,
- lata 1950-1955 Bank przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą i stał się agendą banków państwowych,
- lata 1956-1975 przeobrażenia polityczne przywróciły spółdzielcom ich samorządy oraz stworzyły im warunki do efektywnego działania, Bank przyjął nazwę: Bank Spółdzielczy w Nasielsku,
- od 1975r. Bank Spółdzielczy został zrzeszony w Banku Gospodarki Żywnościowej, który był centralą spełniającą funkcję nadzorczą i koordynacyjną.
Zasięg działania Banku w Polsce Ludowej w miarę upływu lat powiększał się. Swym działaniem objął miasto i gminę Nasielsk, gminę Winnicę
i gminę Świercze. Na początku lat 50-tych na terenie gmin Winnica i Świercze utworzono punkty kasowe. W 1967r. na bazie punktów kasowych w Winnicy i Świerczach utworzono filie. W sześć lat później tj. w 1973 roku filie przemianowano na oddziały.
Pod koniec lat osiemdziesiątych została zapoczątkowana reforma systemu bankowego, która stała się jednym z podstawowych elementów prowadzących
do przebudowy gospodarczej kraju. Rozpoczął się okres budowy gospodarki rynkowej. Uchwalone w 1989 r. Prawo bankowe zwiększyło autonomię banków spółdzielczych, a w wyniku ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości w 1990 r. BGŻ utracił prawo do pełnienia funkcji centralnego związku spółdzielczego wobec banków spółdzielczych i żadna inna organizacja funkcji tych nie przejęła. W wyniku tych przemian Bank Spółdzielczy w Nasielsku działał zupełnie samodzielnie. W celu zapewnienia usług centrali finansowej była kontynuowana współpraca pomiędzy BGŻ i BS w oparciu o przepisy prawa bankowego, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej o współpracy. Akt notarialny został zawarty pod koniec sierpnia 1994 roku.
Początek lat 90-tych zapoczątkował proces wchodzenia banków spółdzielczych na wolny rynek finansowy. Trwający w tym czasie głęboki kryzys gospodarczy w rolnictwie i przemyśle stał się przyczyną poważnych i systematycznie pogłębiających się kłopotów finansowych. Przeżywał to również Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Wprowadzony zakaz stosowania korzystniejszych zasad oprocentowania kredytów dla udziałowców BS niż dla pozostałych klientów spowodował zmniejszenie zainteresowania członkostwem i wnoszeniem większych udziałów. Bankom spółdzielczym wyznaczono progi kapitałowe, które były podstawą możliwości dalszego funkcjonowania.

W 1997r. Banki Spółdzielcze współpracujące z BGŻ z byłych województw: ciechanowskiego, płockiego, warszawskiego, radomskiego, piotrkowskiego, skierniewickiego i łódzkiego utworzyły zrzeszenie pod nazwą: Mazowiecki Bank Regionalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W zrzeszeniu tym znalazł się Bank Spółdzielczy w Nasielsku.
W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). Równocześnie do Spółdzielczej Grupy Bankowej, dla której dotąd GBW S.A. był bankiem zrzeszającym, przystępują banki spółdzielcze, które dotąd funkcjonowały pod egidą MR Bank S.A. Dzięki temu powstaje bardzo silna grupa finansowa, zrzeszająca w sumie ponad 200 banków spółdzielczych, dysponująca siecią ponad 1 800 placówek w Polsce. Do grona tych banków należy również Bank Spółdzielczy w Nasielsku.

Bankiem kierowali:
1. w latach 1950 – 1954 Lucjan Rzeczkowski
2. w latach 1954 – 1973 Władysław Kacprzycki
3. w latach 1973 – 1978 Kazimierz Górecki
4. w latach 1978 – 1985 Janusz Konerberger
5. w latach 1985 – 1990 Władysław Ogniewski
6. w latach 1990 – 1993 Krzysztof Jaworski
7. w latach 1993 – 1994 Włodzimierz Przybysz
8. od 1 lipca 1994 Ireneusz Górecki.

Po wyzwoleniu długoletnim przewodniczącym Rady Banku był Jaskółowski Anastazy.

Następnie funkcję tę pełnili:
1. w latach 1969 - 1973 - Krzysztof Jaworski
2. w latach 1973 - 1983 - Henryk Saracyn
3. w latach 1983 - 1994 - Roman Kraszewski
4. w latach 1994 - 2010 - Henryk Krajewski
5. od 24 czerwca 2010 - Wiesław Lewandowski.