Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR, służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Posiadaczem rachunku ROR może być:

- klient indywidualny

- właściciel może ustanowić pełnomocnika, który będzie uprawniony do dysponowania środkami na rachunku.

Klient może dokonać dyspozycji zapisu na wypadek śmierci.

Korzyści posiadania ROR:

- do otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków.

- forma i częstotliwość otrzymywania wyciągów według potrzeby klienta,

- dostęp do zgromadzonych środków poprzez oddziały banku, bankomaty, bankowość elektroniczną, portfel SGB,

- w ramach otwarcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego klient ma możliwość otrzymania karty płatniczej, dostępu do bankowości internetowej/mobilnej oraz skorzystania z szybkich przelewów.

- dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez Bank: zlecenie stałe, kredyt w rachunku, ubezpieczenia, przekazy zagraniczne,

Prowizje i opłaty zgodnie z tabelą prowizji i opłat obowiązującą w Banku.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR Junior"

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR Junior, służy do gromadzenia środków pieniężnych osobom które nie ukończyły 18 roku życia.

Korzyści posiadania  „ROR Junior":

- dokonywanie wpłat oraz wypłat z rachunku za zgodą przedstawiciela ustawowego,

- oszczędzanie, gromadzenie środków pieniężnych,

- w ramach posiadanego Rachunku osoba małoletnia po ukończeniu 13 roku życia może mieć wydaną kartę płatniczą młodzieżową.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR-dla młodych”

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR-dla młodych służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych osobom które nie ukończyły 30 roku życia.

Korzyści posiadania  „ROR-dla młodych":

- do otwarcia rachunku "ROR dla młodych" nie jest wymagana  wpłata środków pieniężnych.

- dostęp do zgromadzonych środków w placówce Banku, bankomatach, poprzez bankowość elektroniczną oraz portfel SGB,

- w ramach otwarcia rachunku "ROR dla młodych" klient otrzymuje kartę płatniczą dostępu do bankowości internetowej/mobilnej oraz możliwość skorzystania z szybkich przelewów.

- korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank: zlecenie stałe, kredyt w rachunku, ubezpieczenia, przekazy zagraniczne,

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR VIP”

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „ROR VIP” służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych  dla klientów indywidualnych, których miesięczne wypływy na rachunek powinny wynosić min. 2000,00 zł

Korzyści posiadania „ROR VIP":

- w ramach otwarcia rachunku „ROR VIP" klient otrzymuje kartę płatniczą dostępu do bankowości internetowej/mobilnej oraz możliwość skorzystania z szybkich przelewów.

- dodatkowe usługi oferowane przez Bank, zgodnie z warunkami określonymi w odrąbie  zawartych umowach oraz odrębnych regulaminach.

Podstawowy rachunek Płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy. Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla klientów, dla których ani bank krajowy, ani oddział banku zagranicznego, ani instytucja kredytowa i odpowiednio oddział instytucji kredytowej, ani też spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych, umożliwiającego wykonywanie transakcji,

 Korzyści posiadania Rachunku:

- do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków,

- do podstawowego rachunku płatniczego może być wydana karta,

- do podstawowego rachunku płatniczego Bank udostępnia kanały dostępu,