Witamy w Banku Spółdzielczym w Nasielsku...

Kredyt obrotowy
 przeznaczony jest na sfinansowanie:

 • bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją
  i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług oraz procesem rozliczeń pieniężnych,
 • zapasów, rozliczeń międzyokresowych czynnych, należności z tytułu rozliczeń
  z kontrahentami oraz płatności.

Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  Kredyt może być udzielony na okres do 36 miesięcy (3 lata)

 

Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców

Przeznaczony jest na pokrycie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach przyznanego limitu kredytowego.

Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który posiada w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min. 6 miesięcy; w uzasadnionych przypadkach okres może być skrócony decyzją Zarządu Banku (w przypadku, gdy Kredytobiorca przeniósł rachunek bieżący z innego banku, Bank może uwzględnić okres prowadzenia rachunku bieżącego i obroty na rachunku w poprzednim banku, po przedstawieniu opinii z tamtejszego banku, bądź innych dokumentów będących w posiadaniu klienta),
 • maksymalna kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 2-krotności średniomiesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich 12 miesięcy,
 • kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy (3 lata),
 • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny - każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje jednocześnie odnowienie limitu kredytowego o kwotę dokonanej wpłaty.

Kredyt inwestycyjny – Inwest - Firma

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na sfinansowanie:

 • nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych
  lub usługowych;
 • refinansowanie w/w nakładów;
 • spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach

Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej              
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt może być udzielony na maksymalny okres 15 lat;
 • kwota udzielonego kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji            
  ( w uzasadnionych przypadkach bank może ograniczyć lub całkowicie odstąpić    
  od wkładu własnego kredytobiorcy);
 • celowość wykorzystania kredytu należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami
  (faktury, umowy, itp.);
 • karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy (2 lata).

Kredyt rewolwingowy

Przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie charakteryzującej się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.

Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej               
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ogólne warunki kredytowania:

 • kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy ( kredyt może zostać odnowiony 
  na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, na wniosek kredytobiorcy,
  pod warunkiem dostarczenia dokumentów umożliwiających ocenę zdolności kredytowej
  i potrzeb kredytowych);
 • kredyt jest udzielany jako kredyt odnawialny – każda spłata kredytu w całości   
  lub części umożliwia kredytobiorcy ponowne jego wykorzystanie do wysokości przyznanego limitu w okresie obowiązywania umowy

Kredyt ,, CELOWA hipoTEKA”  
udzielany jest na dowolny cel inwestycyjny związany   
z prowadzoną działalnością gospodarczą .   

     
Kredytobiorcą może być przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej               
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 Ogólne warunki kredytowania:

 • minimalna wysokość kredytu 10 000,00 zł;
 • maksymalna wysokość kredytu 500 000,00 zł;                                              
 • kredyt udzielany jest na okres do 120 miesięcy (10 lat);
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat;
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.