Konto za złotówkę

Drukuj

NAZWA: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy "Konto za złotówkę"

  OPIS PRODUKTU

 • ,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,
 • Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard
 • Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych
 • Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie

 GRUPA DOCELOWA

Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba małoletnia.

  REGULACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRODUKTÓW

 • Wykaz obowiązujących regulacji dostępna jest w Banku

  OPŁATY I PROWIZJE

Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

  SILNE STRONY PRODUKTU

 • Za złotówkę klient otrzymuje rachunek z kartą i bankowością elektroniczną aplikacją mobilną Portfel SGB
 • Tylko złotówka za konto z kartą i bankowością elektroniczną oraz aplikacją mobilną. Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych).
 • Brak opłat za wypłatę gotówki za granicą.
 • Brak opłat za wypłaty gotówki w ramach cashback w kraju.
 • 3 zł Klient płaci za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju.

PRODUKTY POWIĄZANE

 • Karty płatnicze
 • Lokaty terminowe
 • Kredyt w ROR
 • Ubezpieczenia Concordia

 

Link:

Przewodnik Portfel SGB

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku