Dane finansowe

Drukuj

 

Wybrane dane finansowe

 Pobierz


Bilans wg stanu na dzień 31-12-2016r.

 Pobierz Pobierz


Przepływy pieniężne wg stanu na dzień 31-12-2016r.

 Pobierz


Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2016r.

 Pobierz


Opinia biegłego rewidenta

 Pobierz


Zestawienie zmian w kapitale własnym wg stanu na dzień 31-12-2016r.

 Pobierz


Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczewgo w Nasielsku według stanu na dzień 31.12.2016 roku.

 Pobierz

Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku