Pożyczka "SZYBKA GOTÓWKA"

Drukuj

 

 

 

Osoby uprawnione

Podmioty instytucjonalne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą na terenie działania Banku tj.

  1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  2. rolnicy,

  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedzibę lub jednostki organizacyjne na terenie działania banku.

 

Przeznaczenie pożyczki

Nieudokumentowane cele.

 

Minimalna kwota pożyczki

5.000 zł

 

Maksymalna kwota pożyczki

200.000 zł

 

Waluta pożyczki

Pożyczka udzielana jest w PLN.

 

Termin spłaty

Pożyczka może zostać udzielona na maksymalny okres do 60 miesięcy.

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku