Artykuły

Kredyt mieszkaniowy

Drukuj

 

Klient: osoby fizyczne,

Przeznaczenie:

 1. zakup:

 1. domu jednorodzinnego,

 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,

 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 5. działki budowlanej, w tym także siedliskowej wyłączonej z produkcji rolnej,

 6. udziału w nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne,

 1. nakłady związane z:

 1. budową domu,

 2. budową lokalu mieszkalnego,

 3. remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową domów jednorodzinnych,

 4. remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,

 5. adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,

 6. zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 7. zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończeniem tej budowy,

 8. wykończeniem (dokończenie budowy) lokalu mieszkalnego,

 9. wykończeniem domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,

 10. budową lub rozbudową domu prowadzoną przez generalnego wykonawcę lub systemem gospodarczym na działce, o której mowa w pkt 1 lit. e), należącej do Kredytobiorcy,

 1. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,

 2. uzupełnienie wkładu budowlanego związanego z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 3. całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych w bankach na cele określone w pkt. 1-3, jeżeli wartość kwoty kredytu wynosi nie więcej niż 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (np. wg wartości określonej operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego).Waluta: PLN.

Warunki otrzymania:

Kredyt może być udzielony osobie, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada zdolność kredytową, określoną przez Bank na podstawie udokumentowanych dochodów z tytułu świadczonej pracy zarobkowej, emerytury, renty, prowadzonej działalności gospodarczej lub innych źródeł dochodów, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami,

 2. ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu.

 

Maksymalna wysokość:do 100% całkowitych kosztów inwestycji

Maksymalny okres kredytowania: do 20 lat,

8. Oprocentowanie: wysokość oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, określanej decyzją zarządu banku zgodnie z wewnętrznymi przepisami,

9. Prowizje i opłaty: zgodnie z taryfą obowiązującą w banku,

10. Formy zabezpieczenia: hipoteka, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia, weksel itp.