Zasady gwarantowania depozytów w Banku Spółdzielczym w Nasielsku

Drukuj

 

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Nasielsku są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.). Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nasielsku przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro.

Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nasielsku, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził, są traktowane jako jeden depozyt.


Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
1. Osób fizycznych,
2. Osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
4. Szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.


Oprócz środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach bankowych deponenta, gwarantowane są także ich należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Nasielsku (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych) oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci oraz z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku, o ile należności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.

Gwarancjami objęte są również należne deponentowi odsetki, które zostaną naliczone do dnia wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości Banku.

Ochronie nie podlegają środki zdeponowane przez następujące jednostki:
1. Skarb Państwa i jego jednostki organizacyjne (np. centralna i terenowa administracja rządowa, policja, wojsko, państwowa straż pożarna),
2. Banki,
3. Podmioty działające na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi(np. biura maklerskie, Giełda Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA),
4. Podmioty działające na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej(zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny),
5. Podmioty działające na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowe fundusze inwestycyjne),
6. Podmioty działające na podstawie ustawy funduszach inwestycyjnych (fundusze i towarzystwa inwestycyjne),
7. Podmioty działające na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (fundusze i towarzystwa emerytalne),
8. Akcjonariusze banku, posiadający w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji banku, a także podmioty w stosunku do nich zależne lub dominujące,
9. Kierownictwo banku, jako osoby mające wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową banku, tj. członków zarządu i rady nadzorczej banku, kierowników oddziałów banku.

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku których Bank Spółdzielczy w Nasielsku jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np. polisy ubezpieczeniowe.
W przypadku ewentualnego ogłoszenia upadłości banku, BFG wypłaci deponentom kwoty gwarantowane do wysokości ustawowo określonego limitu (równowartość w złotych 100 tyś. Euro). Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku. 
W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku. W przypadku ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Cześć depozytów, nie objęta gwarancją BFG (ponad kwotę 100 000 EUR) stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.
Szczegółowe informacje, w tym tryb i warunki realizacji gwarancji oraz lista banków objętych polskim systemem gwarantowania, znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl).
Informacje o sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku Spółdzielczego w Nasielsku dostępne są na stronie internetowej Banku w zakładce Dane finansowe oraz w lokalach Banku.


Zarząd Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, zwany dalej "Bankiem" oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.
Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku