Zasady gwarantowania depozytow

x

Zasady gwarantowania depozytów

w Banku Spółdzielczym w Nasielsku

 

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Nasielsku są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną Ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016, poz.996).

 

Gwarancjami BFG w 100 proc. objęte są depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nasielsku przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 tys. euro.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia spełnienia warunku gwarancji co stanowić może kwotę ponad 400 000,00 złotych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nasielsku

 

20161025141221 00001

Sieć Bankomatów

BFG

Bank Spółdzielczy w Nasielsku z siedzibą w Nasielsku, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 19, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000052598,NIP 568-000-24-94, REGON 000509086
Copyright Bank Spółdzielczy w Nasielsku